dr. Polonca Kovač

Dr. Polonca Kovač je zaposlena na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani, od 2018. kot redna profesorica, kjer pokriva zlasti upravno in davčno procesno pravo ter evropeizacijo javne uprave. Je (so)avtorica in urednica vrste monografij (Davčno pravo, The Sound of Silence in European Administrative Law, Komentar ZUP, Komentar Ustave RS, Inšpekcijski nadzor idr.), prek 300 člankov oz. referatov na domačih in tujih konferencah ter redna izvajalka seminarjev o ZUP, ZIN in ZDavP-2. Opravljala je ali še več vodstvenih funkcij ter deluje kot nacionalni in mednarodni ekspert (npr. v NISPAcee, EGPA, ReNEUAL, ELI, EATLP, WB, OECD, ReSPA). Je prejemnica več priznanj, 2019. zlate plakete UL za posebne dosežke v pedagogiki in raziskavah ter 2020. za pravnika leta po izboru ZDPS.

1. sekcija: Aktualna vprašanja davčnega prava – procesni del

Pravna narava aktov v davčnih postopkih med teorijo in prakso
V zadnjih letih smo se v Sloveniji prek ZDavP-2, ZFU in CZU ter prakse FURS in MF soočili z različnimi (novimi) pravnimi akti, kot so zavezujoče informacije, APA sporazumi, akti o statusih zavezancev, samoprijave, IID, EUL, razne ugotovitvene odločbe. Njihova pravna narava pa je lahko sporna, saj gre neredko za pravne presadke iz tujih v naš sistem. Ker je prav v davčnih razmerjih pravna varnost zelo pomembna, bi moral biti ustrezno urejen postopek sprejema teh aktov, njihova obličnost in pravno varstvo, a izkušnje iz upravno-sodne prakse kažejo, da gre pri tem za postopen razvoj.

O predavatelju
  • redna profesorica

    Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani

  • 1. sekcija: Aktualna vprašanja davčnega prava – procesni del

    Pravna narava aktov v davčnih postopkih med teorijo in prakso

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?